Obchodné podmienky (OP)

I. Základné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy:

predávajúcim:

Pavol Hujík, sídlo firmy: Hollého 379/55, 010 01 Žilina, prevádzka: Jána Milca 29, 010 01 ŽIlina, IČO: 40068854, DIČ: 1070688003, IČ DPH: SK1070688003, č.živnostenského registra 501-3439

a

kupujúcim:

1. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi v ich platnom znení.

2. Kupujúci – podnikateľ.

Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo OP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Záručné podmienky (príloha č. 2 – samostatný dokument – tu), že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Záručné podmienky (príloha č. 2 – samostatný dokument – tu), že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky..

3. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov STIHL a VIKING, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov spoločnosti STIHL.

II. Kúpna zmluva:

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Ak je kupujúci – spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného produktu STIHL a VIKING predávajúcim na stránky internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Na trvanlivom nosiči poskytne potvrdenie objednávky predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Ak je kupujúci – podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka produktu STIHL a VIKING kupujúcim – podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu – podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

III. Objednávanie:

Objednávku na nákup produktov STIHL a VIKING môžete zadať pomocou následných obrazových príkazov po kliknutí na položku, ktorú si želáte kúpiť.

Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“, umiestnite nezáväznú objednávku na položky, ktoré si želáte kúpiť. Máte možnosť skontrolovať a opraviť vašu objednávku až do okamihu keď potvrdíte vašu objednávku kliknutím na predvolené tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“

Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne pozrieť kliknutím na tlačidlo Nákupný košík. Položky môžu byť vybrané z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „X“ = „Odstrániť túto položku“.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Objednávka mimo Slovenskej republiky nie je možná.

Po prijatí vašej objednávky sa zaväzujeme dodať tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Ak si želáte kúpiť položky vo svojom nákupnom košíku, stlačte tlačidlo „Skontrolovať a Objednať“ /„Pokladňa“. Potom prosím vložte svoje údaje. Povinné údaje sú označené hviezdičkou. Registrácia nie je potrebná. Po vložení vašich údajov môžete skontrolovať vaše zápisy. Proces objednania je dokončený kliknutím tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Proces môže byť zrušený kedykoľvek zatvorením okna prehliadača.

IV. Cena:

Cena za produkty STIHL a VIKING, ktoré si kupujúci kúpi alebo objedná je splatná vo výške stanovenej na stránke v čase odoslania objednávky kupujúcim, plus všetky poplatky za dodanie tovaru. Všetky ceny sú zobrazené vrátane DPH.

Predajca musí prijať platbu za celkovú cenu tovarov, objednaných a kúpených a za všetky príslušné poplatky za dodanie, predtým než objednávka kupujúceho môže byť spracovaná, ibaže by bolo vopred písomne dohodnuté inak.

V. Dodacie podmienky:

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • Osobný odber tovaru v predajni predajcu. V prípade, že si kupujúci vyberie produkt, u ktorého je prostredníctvom internetu možná len nezáväzná objednávka, pretože sa jedná o produkt, ktorého predaj je spojený s osobným odberom (pozri tu) je Predajca oprávnený požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo pas).
 • doručenie kuriérom

Objednávka mimo Slovenskej republiky nie je možná. Sortiment z e-shopu stihl.sk, je možné objednávať a dodávať len v rámci Slovenskej republiky.

V prípade, že si kupujúci vyberie dodanie produktu kuriérom, je doba dodania produktu 5 pracovných dní, ak je tovar skladom. Maximálna doba dodania tovaru je 30 dní.

Pri dodaní kuriérskou službou neposkytujeme služby spojené s rozbaľovaním tovaru, inštaláciou, údržbou alebo s odvozom odpadu.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom predajcovi, spísať s kuriérom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Súčinnosť kupujúceho pri dodávke tovaru

Kupujúci je povinný umožniť predajcovi dodanie tovaru v stanovenej dobe a mieste dodania. Vykonať primerané opatrenia potrebné k uskutočneniu dodania tovaru podľa objednávky kupujúceho. Ak sa dodanie tovaru odloží alebo sa neuskutoční, pretože kupujúci neprijal primerané opatrenia, Predajca určí náhradný termín dodania v lehote do 30 dní od neúspešného dodania. Ak sa dodanie neuskutoční pre okolnosti, ktoré kupujúci mohol ovplyvniť znáša náklady opakovanej dodávky. Ak Predajca nie je schopný stanoviť čas pre opakovanú dodávku objednaného tovaru, môže zrušiť objednávku a vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar, zníženú o náklady spojené s neúspešným dodaním tovaru.

3. Možnosti platby

Predajca akceptuje nasledujúce možnosti platby:

 • pri prevzatí tovaru kupujúcim osobne v predajni:
  • v hotovosti na predajni predajcu pri prevzatí tovaru,
  • platba prostredníctvom terminálu pri prevzatí tovaru na predajni predajcu (platobnou kartou).
 • pri dodaní tovaru kuriérom:
  • platba vopred bankovým prevodom na účet predajcu,
  • platba vopred na faktúru,
  • na dobierku

4. Cena dopravy

 1. Pri objednávke do 50 € je cena dopravy vo výške 5,00 € s DPH.
 2. Pri objednávke od 50 do 100 € je cena dopravy vo výške 3,50 € s DPH.
 3. Pri objednávke nad 100 € s DPH je doprava ZDARMA.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Právo výmeny tovaru alebo vrátenia tovaru má kupujúci do 14 dní od prevzatia tovaru.

1. Právo odstúpenia od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, viď. bod 2. tohto článku OP) a tovar zasielajte na adresu:

Pavol Hujík, Holého 379/55, 010 01 Žilina / Jána Milca 29, 010 01 Žilina

2. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačný formulár na stiahnutie

3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

4. Spôsoby vrátenia tovaru:

 • osobne na predajni predajcu
 • prostredníctvom kuriéra

5. Náklady spojené s vrátením tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoužitý, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar použitý, nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

6. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 1. Pri doručení kuriérom: Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
 2. Osobný odber na prevádzke: Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta.

7. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je možné v prípadoch uvedených v § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

VII. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú uvedené v samostatnom dokumente.

VIII. Záverečné ustanovenia

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89;
011 79 Žilina 1

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

V súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. Priečinok 29, 827 99 Bratislava a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu formou elektronického formuláru:

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.10.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia. Z údajov alebo obrázkov na tejto webovej stránke si nemožno uplatňovať žiadne nároky. Výrobca ani dovozca nezodpovedá za mylne uvedené údaje o parametroch a cenách. Právo na zmeny v rozsahu dodávky, vzhľadu, techniky, tvaru, výbavy a ceny je vyhradené.

Ak máte otázky, napíšte nám